Erasmus Hikayesi 5 (Compiegne / Fransa)

Aylıksız izin için dayanak gösterilen yasa ve yönetmelikler

Bu yazı dizisini devam ettiremedim. Yoğunluk sebebi ile vakit bulup yazamıyorum. Fakat daha önceki yazılarda yazdığım, dayanak olarak kullandığım yasa ve yönetmeliklerle ilgili çok sayıda mail alıyorum. İzin almaya çalışan arkadaşlara kaynak olması sebebi ile gerekli yasa ve yönetmeliklerin ilgili maddelerini burada yazacağım.

Aşağıda gerekli maddeleri yazıyorum. Yasa ve yönetmelikler değişebileceği için güncelliklerini kontrol edersiniz.
Bütün bu yasa ve yönetmelikleri dayanak olarak gösterdiğinizde bile sorun yaşamanız durumunda Ankara’yı arayın.
Aslında İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ikna edin ve bu yazının Ankara’ya gönderilmesi gerektiğini ve izinin Ankara’dan verildiğini anlatmalısınız. Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığından bu izin verilecek. Dolayısıyla sizin yazınızı oraya göndermeleri gerekiyor. Gerekirse Ankarayı arayın ve sorunu bildirin ve çözümü için il ile görüşmelerini sağlayın. (yanlarında arayıp ne yapmaları gerektiğini onlara söylemelerini sağlayabilirsiniz.) Ankara’da Avrupa Birliği ile ilgili konulara bakan birileri var ve konulara çok hakimler..
Sorularınızı yorum olarak yazarsanız cevaplardan herkes faydalanmış olur.
Şansızın açık olsun.

MEB personel izin yönetmeliği

Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/56.html

Bilgilerini Artırmak Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Memurlara Verilecek Aylıksız İzin
Madde 34- Memurlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddeleri uyarınca ve 1/2/1974 gün ve 14786 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yurt dışına gönderilen memurlara aylıklı/aylıksız izin verilebilir.
Uzatma süresi dahil bu izin süresi 4 yılı hiçbir şekilde geçemez.
Şahsen özel burs sağlayanlara aylıksız izin verilebilmesi için bursun miktarı, şekli, süresi ve kaynağı bakımından izin vermekle yetkili makamca uygun bulunması şarttır.

657 Sayılı devlet memurları kanunu

Kaynak: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/388.html

BİLGİLERİNİ ARTIRMAK ÜZERE DIŞ MEMLEKETLERE GÖNDERİLME:
Madde 78 – Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere:
a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,
b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere, İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
BİLGİLERİNİ ARTIRMAK İÇİN YABANCI MEMLEKETE GÖNDERİLENLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Madde 79 – (Değişik madde: 28/07/1971 – 1449/1 md.)
(Değişik fıkra: 18/05/1994 – KHK – 527/6 md.) 78 inci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar. Kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam eder ve (Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemeleri ile sözleşme ücretlerinin Kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının %60’ını Kurumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
(Değişik fıkra: 22/08/1989 – KHK – 378/2 md.) (Değişik cümle: 23/07/2010-6009 S.K/60.md.) Kurumlarınca gönderilenlerden, uluslararası kuruluşlarda staj yapan ve çalışma esas ve usulleri ile misyon şeflikleriyle ilişkileri Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığınca belirlenen memurlara, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı tutarı, diğerlerine bu tutarın 2/3’ü ödenir. (Değişik cümle: 17/09/2004 – 5234 S.K./1.mad) *1* Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler ile Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan dışında gönderilenler hariç olmak üzere, burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir.
(Değişik fıkra: 12/02/1982 – 2595/6 md.) Bu suretle yapılacak fark ödeme, her türlü vergiden müstesnadır.
Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamıyanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayılanlar aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mecburdurlar.
Görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden ayrılanlar veya bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar.
BİLGİLERİNİ ARTIRMAK ÜZERE DIŞ MEMLEKETLERE GÖNDERİLME ESASLARI
Madde 80 – (Değişik madde: 23/12/1972 – KHK 2/1 md.)
(Ek fıkra: 17/09/2004 – 5234 S.K./1.mad) Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler dışında her yıl yurt dışına gönderilebilecek Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.
78 ve 79 uncu maddelerde yazılı olanların ayırma ve seçilme usul ve şartları, çalışmalarının nasıl izleyip denetleneceği, haklarındaki disiplin kovuşturmasının ne suretle yapılacağı ve geri çağrılmalarını gerektirecek haller, bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince bir yönetmelikle düzenlenir.

AYLIKSIZ İZİN:

Madde 108-

D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.
———————————————————————–

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik

Erasmus dışındaki eğitimlerde izin için dayanak olarak kullanılacak bir diğer yönetmelik ise, “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” Yönetmeliğin tamamı pdf halinde ulaşabilirsiniz.

Bu yönetmelik özellikle “şahsen burs sağlayan” ifadesini açıklığa kavuşturabilirsiniz.
Madde 12
c) Şahsen özel burs sağlayanlara sadece aylıksız izin verilir.
BÖLÜM VII
Çeşitli Hükümler
Ek Madde 1 – (Ek: 13/4/2005 – 2005/8831 K.)
Şahsen özel burs, memurun şahsi girişimleri sonucunda;
a) Yükseköğretim Kurulunca yabancı memleketlerin uygun görülen üniversite, yüksekokul, enstitü, eğitim merkezleri ve diğer öğretim kuruluşlarından veya Başbakanlıkça uygun görülen yurt dışındaki dernek, vakıf veya meslek teşekkülü niteliğindeki kuruluşlardan,
b) Uluslararası resmi kuruluşlardan,
bu Yönetmeliğin amacına göre temin ettiği burslardır.
Şahsen özel burs sağlayan memurlara iki yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Gerekirse bu süre bir katına kadar artırılabilir.
Şahsen özel burs sağlayan memurlara, burs verilme  konusuyla  ilgili dalda dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması kaydıyla,  bu Yönetmeliğin 6, 8, 10, 11, 18, 19, 21 ve 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Ek Madde 2 – (Ek: 13/4/2005 – 2005/8831 K.)
Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde bütçe olanaklarıyla yurt dışına gönderilecekler için kurumlara ayrılan kontenjanlar,  kontenjanlarda belirtilen ülkeler dışında kullanılamaz. Kontenjanların 4’üncü madde çerçevesinde kurumlara tahsis edilen dış burslarla aynı konuda olması halinde, ayrılan kontenjanlar dış bursların düşülmesi suretiyle kullanılır. Kurumlarca sağlanan dış burslar  veya ilgili memurca sağlanan şahsen özel burslar, kurumlara o yıl için herhangi bir kontenjan ayrılmamış ise, Devlet Personel Başkanlığı’nca takip eden yıl için verilecek kontenjanlardan düşülmesi ve aynı Başkanlığın olumlu görüşünün alınması kaydıyla kullanılabilir.
Ancak, kurumlara tahsis edilen en az yirmi dört ay süreli kontenjanların bir yıldan az süreli dış kaynaklı burslarla aynı konuda olması durumunda yukarıdaki fıkra hükmü  uygulanmaz.
————————————————————–
Not: Bir ara değişecek 657 sayılı devlet memurları kanunu ve Meb izin yönetmeliği için bir taslak hazırlanmıştı ve bu taslakta hayat boyu öğrenme programları hakkında izin durumundan bahsediyordu. İnternette aramalarda karşıma çıkıyordu. Hatta MEB izin yönergesinde direk erasmus kelimesi geçiyordu. Fakat o tasarılar yasalaşmadı.
Not2: 2013 ocak ayında değişen Meb personel izin yönetmeliğine göre ücretsiz izin yetkisi milli eğitim müdürlüklerinin önerisi ile valiliklere verilmiş durumdadır.
Madde 40
2) Taşra teşkilâtında görevli olanlara il millî eğitim müdürünün önerisi üzerine vali tarafından verilir.

14 Yorum

 1. Sevde 06 Şubat 2013
 2. Murat 08 Şubat 2013
 3. Sevde 10 Şubat 2013
 4. Sevde 13 Şubat 2013
 5. Murat 13 Şubat 2013
 6. Sevde 18 Şubat 2013
 7. Murat 18 Şubat 2013
 8. Sevde 19 Şubat 2013
 9. okay 07 Mart 2013
 10. serkan pancar 29 Nisan 2013
 11. Murat 30 Nisan 2013
 12. Murat 30 Nisan 2013
 13. Sevde 05 Haziran 2013
 14. Serkan PANCAR 23 Aralık 2013

Bir yorum yaz